Strukturu KPDM ÚK tvoří koordinátor KPDM ÚK, vedení KPDM ÚK, zapisovatel KPDM ÚK a delegáti KPDM ÚK. Vedením KPDM ÚK se rozumí hejtman KPDM ÚK, 1. náměstek hejtmana KPDM ÚK a 2. náměstek hejtmana KPDM ÚK.

a)      Koordinátor KPDM ÚK

 • Koordinuje KPDM ÚK.
 • Napomáhá k dosažení cílů KPDM ÚK.
 • Organizačně zajišťuje zasedání KPDM ÚK.
 • Shromažďuje veškeré materiály KPDM ÚK (zápisy, články aj.).
 • Je funkce volená delegáty KPDM ÚK.
 • Je osoba starší 18 let s již dřívějšími zkušenostmi s fungováním PDM.
 • Je funkce bez volebního hlasu, která má povinnost všechna svá rozhodnutí konzultovat s vedením KPDM ÚK.

 

b)      Hejtman KPDM ÚK

 • Stojí v čele KPDM ÚK.
 • Prezentuje KPDM ÚK spolu s náměstky hejtmana KPDM ÚK na veřejnosti.
 • Je volen delegáty KPDM ÚK (viz. § 6, bod b).
 • Může být odvolán nadpoloviční většinou přítomných delegátů na zasedání KPDM ÚK na návrh a odůvodnění kteréhokoliv delegáta KPDM ÚK. Po návrhu na odvolání následuje diskuze a hlasování (veřejné či tajné).
 • Pokud chce ze své funkce odstoupit, oznámí tuto skutečnost písemně zbytku vedení KPDM ÚK a koordinátorovi KPDM ÚK.
 • Řídí zasedání KPDM ÚK spolu s náměstky hejtmana KPDM ÚK.
 • Má právo udělit výjimku, která by obcházela statut KPDM ÚK, tuto výjimku musí odhlasovat nadpoloviční většina delegátů KPDM ÚK na zasedání KPDM ÚK nebo s ní musí souhlasit celé vedení KPDM ÚK a to jen v akutních případech – o této výjimce bude vedena diskuse na nejbližším zasedání KPDM ÚK. Výjimka musí být sepsána písemně.

 

c)      1. Náměstek hejtmana KPDM ÚK

 • Stojí v čele KPDM ÚK, pokud hejtman KPDM ÚK není přítomen na zasedání KPDM ÚK.
 • Prezentuje KPDMÚK spolu s hejtmanem KPDM ÚK a 2. náměstkem hejtmana KPDM ÚK na veřejnosti.
 • Je volen delegáty KPDM ÚK (viz. § 6, bod b).
 • Může být odvolán nadpoloviční většinou přítomných delegátů na zasedání KPDM ÚK na návrh a odůvodnění kteréhokoliv delegáta KPDM ÚK. Po návrhu na odvolání následuje diskuze a hlasování (veřejné či tajné).
 • Pokud chce ze své funkce odstoupit, oznámí tuto skutečnost písemně zbytku vedení KPDM ÚK a koordinátorovi KPDM ÚK.
 • Řídí zasedání KPDM ÚK spolu s hejtmanem KPDM ÚK a 2. náměstkem hejtmana KPDM ÚK.

 

d)      2. Náměstek hejtmana KPDM ÚK

 • Stojí v čele KPDM ÚK, Pokud hejtman KPDM ÚK ani 1. náměstek hejtmana KPDM ÚK není přítomen na zasedání KPDM ÚK.
 • Prezentuje KPDM ÚK spolu s hejtmanem KPDM ÚK a 1. náměstkem hejtmana KPDM ÚK na veřejnosti.
 • Je volen delegáty KPDM ÚK (viz. § 6, bod b).
 • Může být odvolán nadpoloviční většinou přítomných delegátů na zasedání KPDM ÚK na návrh a odůvodnění kteréhokoliv delegáta KPDM ÚK. Po návrhu na odvolání následuje diskuze a hlasování (veřejné či tajné).
 • Pokud chce ze své funkce odstoupit, oznámí tuto skutečnost písemně zbytku vedení KPDM ÚK a koordinátorovi KPDM ÚK.
 • Řídí zasedání KPDM ÚK spolu s hejtmanem KPDM ÚK a 1. náměstkem hejtmana KPDM ÚK.

 

e)      Zapisovatel KPDM ÚK

 • Sepisuje zápis ze zasedání a akcí KPDM ÚK.
 • Je volen delegáty KPDM ÚK (viz. § 6, bod d).
 • Veškeré písemné projevy související s KPDM ÚK konzultuje s vedením KPDM ÚK.

(Statut Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje, § 5)